Jelen tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy rögzítse a GREENOLOGY – Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont (székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 1.; a továbbiakban: Tudásközpont), mint a https://www.greenology.hu/ honlap (a továbbiakban: Honlap) tulajdonosa által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, illetve a Tudásközpont adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a Tudásközpont, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. Jelen Tájékoztató a Honlapon a felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza, valamint tájékoztatást nyújt az érintettek részére személyes adataik kezeléséről.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Tudásközpont különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) rendelkezéseit.

Az adatkezelő adatai:

A személyes adatok kezelése szempontjából a Tudásközpont minősül adatkezelőnek, tehát a Tudásközpont felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért. Az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

Adatkezelő neve: GREENOLOGY – Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont
Postacím: 1054 Budapest, Akadémia utca 1.
E-mail cím:greenologyoffice@gmail.com

Adatfeldolgozó:

A https://www.greenology.hu/ platform üzemeltetéséhez a Tárhelypark Kft. (a továbbiakban: adatfeldolgozó) biztosít tárhely és domain-szolgáltatásokat. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:

Adatfeldolgozó neve: Tárhelypark Kft.
Székhely:1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám:23289903-2-41
Cégjegyzékszám:01-09-322570

Az adatkezelés bemutatása:

A Tudásközpont a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének, valamint a személyre szabott szolgáltatásoknak a biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Az adatkezelés jogalapja:

A Honlapon keresztül felvett, illetve itt közzétett személyes adatok kezelésének jogalapja minden esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint az Ön, mint érintett hozzájárulása. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a greenologyoffice@gmail.com e-mail címre küldött ezirányú kérelmével.

Az általunk gyűjtött személyes adatok, a jogalap és a cél megjelölésével:

Személyes adatAz adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapja
Név és e-mail címÜzenetküldés és kapcsolatfelvételA GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
IP-címCookie-k elhelyezése és tárolásaA GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása

 

Az adatkezelés időtartama:

Üzenetküldéssel és kapcsolatfelvétellel kapcsolatos személyes adatait a Tudásközpont az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, illetve adatai törlésére irányuló kérelme kézhezvételéig kezeli, de legkésőbb az üzenetváltás lezárultától számított 1 évig.
 
Munkamenet cookie-k esetén a cookie-k a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. Minden egyéb esetben a Tudásközpont az Ön személyes adatait az adott típusú cookie használatával a megvalósított cél eléréséig kezeli.

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei:

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés céljai;
 • érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;
 • az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket;
 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk, kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk. Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Tudásközpont, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel az Ön részére, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Ha már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat.

Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.
 
A helyesbítéshez való jog: Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.
 
Törléshez való jog: A Tudásközpont késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:

 • már nincs szükség a személyes adatokra a meghatározott adatkezelési folyamatok lefolytatása céljából;
 • a személyes adatok kezelése jogellenes;
 • a Tudásközpontra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;
 • amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti
 • szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte;
 • amennyiben a Tudásközpont nyilvánosságra hozta a személyes adatot.

Ön is kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával. Ebben az esetben ugyanakkor a szolgáltatásunk további nyújtását megtagadhatjuk, illetve bizonyos szolgáltatások az Ön számára nem lesznek a továbbiakban elérhetők. A személyes adatokat törlés helyett zároljuk, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit.

Korlátozáshoz való jog: Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • Ön vitatja adatainak pontosságát – ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra a Tudásközpont korlátozza személyes adatainak kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes, Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • a Tudásközpontnak már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést a Tudásközpont felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a Tudásközpont korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg:

 • Ön hozzájárul az adatkezeléshez;
  jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt a Tudásközpont előzetesen tájékoztatja

Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, a Tudásközpont rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (például .doc vagy .pdf formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy a Tudásközpont ezt akadályozná. 

Kérelem elutasítása esetén: Ha a Tudásközpont elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.
 
Jogellenes adatkezelés felmerülése esetén: Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük. Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, a Tudásközpont egy hónapon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről.
 
Jogorvoslati lehetőségek: Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során a Tudásközpont megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH vagy Hatóság). Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nem csak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál.

 • Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz: Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken:
Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
E-mail cím:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:http://naih.hu/
Telefonszám: +36 1 391 1400

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy a Tudásközpont köteles a Honlappal kapcsolatos adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, a Tudásközpont indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.

 • Bírósági jogérvényesítés: Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. Ezen kívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt a Tudásközpont ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet. Ebben a körben felelősek vagyunk adatfeldolgozóinkért.