Az építőipari anyagok további drágulásának megfékezése céljából a kormány elfogadta a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Kormányrendelet), amely a kiegészítő bányajáradék fizetésére kötelezettek körét határozza meg.

A Kormányrendelet 1. § értelmében kiegészítő bányajáradék fizetésére köteles az a vállalkozás, amely:

  • a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint bányajáradék fizetésére kötelezett, és
  • főtevékenységként kőfejtés, gipsz, kréta bányászata (TEÁOR 0811), kavics-, homok-, agyagbányászat (TEÁOR 0812), cementgyártás (TEÁOR 2351), illetve mész-, gipszgyártás (TEÁOR 2352) tevékenységet végez, továbbá
  • a 2019. évi nettó árbevétele – ide nem értve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozást – elérte vagy meghaladta a 3 milliárd forintot.

Bizonyos termékcsoportok esetén rögzítésre kerültek azon – általános forgalmi adó nélkül számított – árak, amelyeken felüli értékesítés esetén a tényleges árbevétel, az értékesített mennyiség és a Kormányrendeletben meghatározott ár alapján megállapított árbevétel különbségének 90 százalékát kiegészítő bányajáradékként kell megfizetni.

A Kormányrendeletben meghatározott árak az alábbiak:

  • osztályozott homok esetén 700 forint/tonna,
  • osztályozott kavics esetén 900 forint/tonna,
  • osztályozott homokos kavics esetén 700 forint/tonna,
  • természetes homokos kavics esetén 700 forint/tonna,
  • cement esetén 20 000 forint/tonna.

A Kormányrendelet értelmében, amennyiben az értékesítő nem kötelezett kiegészítő bányajáradék fizetésére, abban az esetben – a rögzített forint/tonna értékek figyelembevételével – tisztességes haszonkulcs kialakítására kell törekednie. A kiegészítő bányajáradék fizetésére nem kötelezett értékesítő, amennyiben tisztességtelen haszon szerzésére irányuló ármegállapítást alkalmaz, abban az esetben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóigazgatási eljárást kezdeményezhet.

A Kormányrendelet a részletszabályokra is kitér: a kiegészítő bányajáradékot forintban, havonta kell teljesíteni, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig, a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára, az utalás közleményében feltüntetve a kiegészítő bányajáradék megnevezést és a vonatkozó időszakot. Nem forintban denominált ellenérték esetén a kiegészítő bányajáradék alapjának és mértékének meghatározásakor a számla vagy más számviteli bizonylat kiállításának napján érvényes MNB deviza középárfolyamot kell alkalmazni. A befizetett kiegészítő bányajáradék költségként számolható el. A kiegészítő bányajáradék önbevallásához szükséges nyomtatványt a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat a honlapján közzéteszi.

A Kormányrendelet kimondja, hogy a kiegészítő bányajáradékot a közegészségügyi célú állami magasépítési beruházások finanszírozására kell fordítani.

Forrás:

  • A gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet