Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2022. július 1. napjától

1. A Tájékoztató célja

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.greenology.hu honlap üzemeltetője, a Consulting Platform Korlátolt Felelősségű Társaság („Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és tájékoztatást nyújtson az érintetteknek a www.greenology.hu weboldalhoz kapcsolódó adatkezelésekről.

2. Alapfogalmak

Az adatkezelés alapfogalmait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) határozza meg részletesen.

Jelen Tájékoztató értelmezése során lényeges alapfogalmak:

2.1. Adatkezelő: az, aki az érintett adatai kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

A www.greenology.hu oldal üzemeltetője és egyúttal az adatkezelő:

Adatkezelő:Consulting Platform Korlátolt Felelősségű Társaság
rövidített neve:Consulting Platform Kft
cégjegyzékszáma:05-09-035504
adószám:28952398-2-05
székhely:3561 Felsőzsolca, Ongai utca 1.
postai címe (hivatalos levelezési címe):3561 Felsőzsolca, Ongai utca 1.
elektronikus elérhetősége (e-mail cím):greenology@greenology.hu
honlapjának címe:www.greenology.hu

2.2. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik (részletesen meghatározva GDPR 4. cikk 9. pontjában).

2.3. Érintett: az adatkezelés során az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek az adatait kezelik.

Természetes személy: élő ember, aki személyiségi jogok – például a személyes adatok védelméhez fűződő jog – jogosultja lehet.

Jelen Tájékoztató alapján folytatott adatkezelés esetén az a természetes személy, aki a Társaság honlapján működő weboldalt használja, azt meglátogatja, (továbbiakban: „Felhasználó”).

2.4. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, elérhetőségi és lakcímadata, bármilyen azonosító jele, legyen az hatóság vagy a Társaság által létrehozott azonosító, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, illetve az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2.5. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így ebbe a körbe tartozik különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése nyilvános vagy nem nyilvános adatbázisból, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása).

2.6. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásakor alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint a művelet végzésének helyétől.

2.7. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a Társasággal kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi.

2.8. Adattörlés: a személyes adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

2.9. Hozzájárulás: az érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő, előzetes tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2.10. Profilalkotás: a személyes adatok automatizált kezelése, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők (például személyes preferenciák, érdeklődési kör) értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére használják.

2.11. Tiltakozás: az érintett bármilyen formában (például szóban, írásban vagy e-mailben) kifejezett nyilatkozata, amellyel a személyes adatainak kezelését kifogásolja a Társaságnál, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Jelen Tájékoztató alapján folytatott adatkezelésekre a magyar jogszabályok és Magyarországon kötelezően alkalmazandó uniós jogszabályok (pl. a GDPR) rendelkezései figyelembevételével kerül sor.

3. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja a Társaság által üzemeltetett honlapon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.

A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének, valamint a személyre szabott szolgáltatásoknak a biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Az adatkezelés jogalapja:

A Honlapon keresztül felvett, illetve itt közzétett személyes adatok kezelésének jogalapja minden esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint az Ön, mint érintett hozzájárulása. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a greenologyoffice@gmail.com e-mail címre küldött ezirányú kérelmével.

Az általunk gyűjtött személyes adatok, a jogalap és a cél megjelölésével:

Személyes adatAz adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapja
Név és e-mail címÜzenetküldés és kapcsolatfelvételA GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
IP-címCookie-k elhelyezése és tárolásaA GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama:

Üzenetküldéssel és kapcsolatfelvétellel kapcsolatos személyes adatait a Társaság az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, illetve adatai törlésére irányuló kérelme kézhezvételéig kezeli, de legkésőbb az üzenetváltás lezárultától számított 1 évig.

Munkamenet cookie-k esetén a cookie-k a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. Minden egyéb esetben a Társaság az Ön személyes adatait az adott típusú cookie használatával a megvalósított cél eléréséig kezeli.

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei:

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés céljai;
 • érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;
 • az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket;
 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk, kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk. Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Tudásközpont, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel az Ön részére, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Ha már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat.

Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.

A helyesbítéshez való jog: Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.

Törléshez való jog: A Társaság késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:

 • már nincs szükség a személyes adatokra a meghatározott adatkezelési folyamatok lefolytatása céljából;
 • a személyes adatok kezelése jogellenes;
 • a Tudásközpontra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;
 • amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti
 • szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte;
 • amennyiben a Tudásközpont vagy a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot.

Ön is kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával. Ebben az esetben ugyanakkor a szolgáltatásunk további nyújtását megtagadhatjuk, illetve bizonyos szolgáltatások az Ön számára nem lesznek a továbbiakban elérhetők. A személyes adatokat törlés helyett zároljuk, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit.

Korlátozáshoz való jog: Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • Ön vitatja adatainak pontosságát – ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra a Társaság korlátozza személyes adatainak kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes, Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • a Tudásközpontnak már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést a Tudásközpont felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a Tudásközpont korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg:

 • Ön hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt a Tudásközpont előzetesen tájékoztatja

Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (például .doc vagy .pdf formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy a Társaság ezt akadályozná.

Kérelem elutasítása esetén: Ha a Társaság elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.

Jogellenes adatkezelés felmerülése esetén: Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük. Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, a Társaság egy hónapon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről.

Jogorvoslati lehetőségek: Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során a Tudásközpont megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH vagy Hatóság). Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nem csak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál.

Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz: Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken:

Hatóságneve :Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím:1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím:1363 Budapest, Pf. 9
E-mail cím:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:http://naih.hu/
Telefonszám:+36 1 391 1400

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy a Társaság köteles a Honlappal kapcsolatos adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, a Tudásközpont indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.

Bírósági jogérvényesítés: Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. Ezen kívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt a Társaság ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet. Ebben a körben felelősek vagyunk adatfeldolgozóinkért.

Jogi közlemény

A Társaság tájékoztatja a www.greenology.hu internetes portál látogatóit, hogy weboldalainak látogatása egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

1. A www.greenology.hu weboldalainak tartalma – így az azokon szereplő valamennyi logó is – szerzői jogvédelem alá esik. A www.greenology.hu-n publikáló egyéb társaságok, szervezetek, magán és jogi személyek az erre vonatkozó valamennyi jogukat fenntartják.

2. A publikálók előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmát (szövegeket, ábrákat, térképeket, táblázatokat stb.) vagy azok bármely részeit bármilyen formában reprodukálni, átruházni, terjeszteni vagy tárolni, ugyanakkor hozzájárulnak ahhoz, hogy a honlap látogatói saját, személyes használatra ezen oldalak kivonatait számítógépükön tárolják vagy kinyomtassák.

3. A publikálók nem vállalnak felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott vagy közétett anyagokért, amelyekhez weboldalai kapcsolódnak.

4. A honlapot üzemeltető Társaság fenntartja a jogot, hogy a www.greenology.hu tartalmát bármikor módosítsa, vagy elérhetőségét megszüntesse. A honlapot üzemeltető Társaság nem vállalja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Előfordulhat, hogy a weboldalakon a honlapot üzemeltető Társaságtól függetlenül változtatás történik, ezért a publikálók nem vállalnak garanciát a honlap látogatóinál megjelenő weboldalak tartalmára vagy megbízhatóságára vonatkozóan.

5. Amennyiben bármely látogatónk írásos anyagot bocsát rendelkezésünkre egyúttal elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra hozatalra, és elfogadja, hogy azt a honlapot üzemeltető Társaság és a Tudásközpont, vagy másik publikáló – minden felelősség nélkül – közzéteheti, tartalmát (részben vagy egészben) felhasználhatja. Az anyag küldője ezzel vállalja azt is, hogy a rendelkezésre bocsátott anyaggal kapcsolatban nem kezdeményez jogi eljárást a honlapot üzemeltető Társasággal szemben, továbbá harmadik fél igényérvényesítése esetén kártalanítja az anyagot publikáló kiadót.